top of page

DANSK

 

Ved at give dit samtykke vil du modtage nyhedsbreve fra Brands of Scandinavia a/s. 

Nyhedsbrevet kan indeholde information eller markedsføring.

Dit samtykke kræves, for at vi kan sende dig nyhedsbreve. Det er frivilligt, om du vil give dette samtykke.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at klikke “unsubscribe” i nyhedsbrevet. Gør du det sletter vi alle informationer vi har om dig.  [Betingelser]

ENGLISH

 

By giving your consent, you will receive newsletters from Brands of Scandinavia a/s. 

The newsletter may contain information or marketing.

Your consent is required for us to send you newsletters. Your consent is voluntary.

You can revoke your consent at any time by clicking “unsubscribe” in the newsletter. If you do this, we will delete all the data we have on you. [terms]

DEUTCH

 

Wenn Sie Ihr Einverständnis erteilen, erhalten Sie Newsletter von Brands of Scandinavia a/s. 

Der Newsletter kann Informationen oder Marketing enthalten.

Ihr Einverständnis ist erforderlich, damit wir Ihnen Newsletter schicken können. Die Erteilung des Einverständnisses ist freiwillig. 

Sie können jederzeit Ihr Einverständnis widerrufen, indem Sie im Newsletter auf „unsubscribe“ klicken. Danach werden alle Ihre Informationen gelöscht.[Bedingungen]

ESPANOL

 

Al dar tu consentimiento, aceptas recibir boletines informativos de Brands of Scandinavia a/s. 

El contenido de dichos boletines puede ser informativo o de marketing.

Para poder enviarte los boletines informativos, necesitamos contar con tu consentimiento, que es voluntario. 

Podrás retirar tu consentimiento en cualquier momento haciendo clic en «Cancelar suscripción» en el boletín informativo. En tal caso, eliminaremos todos tus datos personales de nuestro fichero.[Condiciones]

*TERMS

 

Statement of consent for the newsletters of Brands of Scandinavia A/S

By subscribing to our newsletter, you accept these terms.

 

Contracting party

This agreement is entered into with:

Brands of Scandinavia A/S

Birkemosevej 11B

DK-6000 Kolding

+4570701119

mail@brandsofscandinavia.com

 

CVR 31937817

 

Brands of Scandinavia A/S may from time to time change these terms. If you continue to subscribe to and receive the newsletters, this is considered acceptance of the changed terms and conditions of the newsletter of Brands of Scandinavia A/S. However, we will always inform you of any changes in the terms.

 

Subscription

In connection with the subscription to the newsletter, you must inform us of your name and e-mail address, and the country you live in. In addition to this, we will not register any other data in connection with your subscription.

 

Use of your e-mail address

When you have registered for our newsletters, we will use your e-mail address to send out newsletters containing information, relevant offers as well as other marketing materials. Generally, newsletters will be sent out every week.

 

Your e-mail address will be forwarded to the suppliers we use for sending out the newsletters. We are currently using Campaign Monitor to send out newsletters. They have signed a processor agreement.

 

Gathering of data

We will register data about your use of the newsletters, including whether the newsletters are opened, how long they are open, when the e-mail/newsletter is deleted and whether you click on links.

 

The data we gather about your use of the newsletters will be used to improve our service and make us even better at targeting and adapting the content to the interests of the recipient.

 

The data we gather about your use of the newsletter will also be used in anonymised form for statistical purposes.

 

Storage of your data

Your data will be stored and handled confidentially and safely. We and the subsuppliers we use (such as Campaign Monitor) have implemented the necessary technical and organisational safety precautions to prevent your data from being misused, being brought to the knowledge of unauthorised persons, being accidentally or illegally destroyed, being lost or deteriorated or otherwise treated in a way that violates the personal data protection act.

 

You e-mail address and any other contact information that we have registered about you will be stored for as long as you subscribe to our newsletter.

 

Unsubscription of newsletter

If you unsubscribe to the newsletter, we will delete your e-mail address from the contact list for reception of the newsletter. You can unsubscribe to the newsletters by clicking on the “unsubscribe to newsletter” link located at the bottom of the newsletters you receive from us.

 

After unsubscribing to the newsletters, you will not receive anything else from us, unless you have otherwise consented to contact from us. Once you have unsubscribed, you will receive a confirmation that we are deleting you from the recipient list for our newsletter. After this, you e-mail address will be deleted from the recipient list for the newsletter.

 

We may have received your data in another connection, and this will not be affected by unsubscription from newsletters. Therefore, we will continue to handle this data in accordance with the consent or other authority given to us.

If you unsubscribe to our newsletter, we will delete all your data. However, any anonymised data for statistical purposes will not be deleted, as it has been anonymised in a way that means that it cannot be de-anonymised.

 

Correction of information

If you have any corrections to your contact information, you can always change it either by unsubscribing to the newsletter and then subscribing again, or by contacting us on mail@brandsofscandinavia.com

You can always request insight into the personal data processed about you. We will process your personal information, until you revoke your consent. You can revoke your consent at any time by unsubscribing to our newsletter, cf. the information above.

 

 

 

 

 

 

*BETINGELSER

 

Samtykkeerklæring til Brands of Scandinavia A/S nyhedsbreve

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev accepterer du disse vilkår.

 

Aftalepart

Denne aftale indgås med:

Brands of Scandinavia A/S

Birkemosevej 11B

6000 Kolding

70701119

mail@brandsofscandinavia.com

 

CVR 31937817

 

Brands of Scandinavia A/S kan lejlighedsvis ændre disse vilkår. Hvis du fortsætter med at abonnere på og modtage nyhedsbrevene, betragtes det som accept af de ændrede vilkår og betingelser for Brands of Scandinavia A/S nyhedsbrev. Vi vil dog altid orientere om eventuelle ændringer i vilkårene.

 

Tilmelding

I forbindelse med tilmeldingen til nyhedsbrevet skal du oplyse navn og e-mail adresse, samt hvilket land du bor i. Herudover registrerer vi ikke andre oplysninger i forbindelse med tilmeldingen.

 

Brug af din e-mailadresse

Når du har tilmeldt dig til vores nyhedsbreve, anvender vi din e-mail adresse til udsendelsen af nyhedsbreve som indeholder information, relevante tilbud, samt andet markedsføringsmateriale. Som udgangspunkt udsendes nyhedsbreve hver uge.

 

Din e-mailadresse vil blive videregivet til de leverandører af som vi anvender i forbindelse med udsendelse af nyhedsbrevene. Aktuelt anvender vi Campaign Monitor til udsendelse af nyhedsbrevene. De har underskrevet en databehandleraftale.

 

Indsamling af oplysninger

Vi registrerer oplysninger om dit brug af nyhedsbrevene, herunder om nyhedsbrevene åbnes, i hvor lang tid de er åbne, hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes og om der klikkes på links.

 

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevene bruger vi til at forbedre vores service og gøre os i stand til endnu bedre at kunne målrette og tilpasse indholdet efter modtagernes interesser.

 

Oplysningerne vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi endvidere i anonymiseret form til statistiske formål.

 

Opbevaring af dine oplysninger

Dine oplysninger opbevares og behandles fortroligt og sikkert. Vi og de underleverandører vi benytter (bl.a Campaign Monitor) har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger misbruges, kommer til uvedkommendes kendskab, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

 

Din e-mailadresse og eventuelle andre kontaktoplysninger vi har registreret om dig opbevares så længe du er tilmeldt vores nyhedsbrev.

 

Afmelding af nyhedsbrev

Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse i kontaktlisten for modtagelse af nyhedsbrev. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevene ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som findes i bunden af nyhedsbrevene du modtager fra os.

 

Efter afmelding af nyhedsbrevene modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Når du har frameldt dig modtager du en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev. Herefter slettes din e-mail adresse i modtagerlisten af nyhedsbrevet.

 

Vi kan fra andre sammenhæng have dine oplysninger, disse berøres ikke af en afmelding fra nyhedsbreve. Vi kan derfor fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev sletter vi alle dine oplysninger. Eventuelle anonymiserede data til statistiske formål slettes dog ikke, idet de er anonymiserede på en sådan måde at de ikke kan de-anonymiseres.

 

Rettelse af oplysninger

Har du rettelser til dine kontaktoplysninger kan du til enhver tid ændre ved enten at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen, eller ved at kontakte os på mail@brandsofscandinavia.com

Du kan til enhver tid anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger der behandles om dig. Vi behandler dine personoplysninger, indtil du trækker dit samtykke tilbage. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at afmelde dig vores nyhedsbrev, jf. ovenfor.

bottom of page